باربری شهرک دریا

باربری شهرک دریا با بیش از چند دهه تجربه درخشان دارای کامیون هایی ویزه و عالی باربری شهرک دریا ارائه دهنده کامیون هایی بزرگ سایز و ویژه و عالی کامیون هایی به همراه کانتین هایی بزرگ سایز و مسقف و فلزی و وران دور موکت کاری شده به همراه پتو به منظور جلوگیری از اسیب

Read More