باربری دزاشیب

باربری دزاشیب باربری دزاشیب تلفن های تماس: ۲۲۱۹۶۰۶۷ ۲۲۱۹۳۰۶۲ ۰۹۱۲۷۱۹۳۳۱۸ کامیون های مخصوص و ویژه کامیون های بزرگ سایز و عالی حمل و جابه جایی هرگونه بار و اثاث با کامیون های بزرگ سایز و عالی و ویژه کامیون هایی به همراه کانتین های بزرگ سایز و عالی باربری دزاشیب دارای کانتین های بزرگ سایز

Read More